Контакти Карта сайту

Проекти

 

Наукова тематика iнституту 2017 рік  

 

Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України
 Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)

Термін виконання (роки)

Керівник

Розробити теоретичні засади та методи модельного способу побудови та реінжинірингу систем, що критичні до безпеки, на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту 0117U000331

2017-2021

академік НАНУ
Летичевський О.А.

Розробити теорію, методи та засоби оброблення, моделювання та розпізнавання комунікативних інформаційних процесів

2017-2021

д.ф.-м.н.
Крак Ю.В.

Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень
0117U000328

2017-2021

академік НАНУ
Коваленко І. М.,
академік НАНУ
Задірака В. К.,
чл.-кор. НАНУ
Кузнєцов М.Ю.

Розробити математичні методи моделювання та прийняття оптимальних робастних системних рішень при дослідженні складних систем за умов ризику та невизначеності
0117U000330

2017-2021

чл.-кор. НАНУ
Кнопов П.С.

Розробити нові математичні моделі та методи для створення комп’ютерних технологій розв’язання складних задач прикладної математики
0117U002494

2017-2021

академік НАНУ Сергієнко І. В.

Розробити теоретичні засади математичного моделювання фізичних процесів та нові методи комбінаторної оптимізації і аналізу нечітких даних складних систем
0117U000741

2017-2021

академік НАНУ Сергієнко І. В.

Розробити нові методи паралельної та розподіленої обробки надвеликих об’ємів даних для аналізу складних багатокомпонентних середовищ
0117U000471

2017-2021

чл.-кор. НАНУ
Хіміч О. М.

Розробити методи прийняття рішень в умовах динамічної протидії керованих систем
0117U000322

2017-2021

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А. О.

Розробити методи обробки відеоінформації на багатошарових обчислювальних структурах для перспективних систем технічного зору
0117U000325

2017-2021

чл.-кор. НАНУ
Боюн В.П.

Створити теоретичні засади дослідно–онтологічного проектування Інтернет-конфігуровних засобів та систем smart–середовища.
0117U000326

2017-2021

академік НАНУ Палагін О. В.

Розробити інтелектуальні сенсорні системи і бездротові мережі для діагностичних систем різного призначення
0117U000470

2017-2021

д.т.н.
Прімін М. А.

Розробити нові методи та засоби ефективної верифікації та розробки складних інформаційних систем на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту.
0113U000072

2013-2017

академік НАНУ
Летичевський О.А.

Розробити методи та алгоритми розв’язання оптимізаційних задач на комбінаторних конфігураціях і траєкторіях динамічних систем
0117U000473

2017-2021

д.ф.-м.н.
Донець Г.П.

Розробити теоретичні основи та методи створення корпоративних розподілених інформаційних технологій на засадах моделі хмарних обчислень
0113U003145

2013-2017

к.ф.-м.н.
Івлічев В.П.

Розробити субградієнтні алгоритми розв’язання багатоекстремальних квадратичних оптимізаційних задач
0117U000327

2017-2021

д.ф.-м.н.
Стецюк П.І.

Розробити методи аналізу та моделювання багатоканальних систем обслуговування немарковського типу з характерними особливостями структури та функціонування.
0114U002092

2014-2018

академік НАНУ
Коваленко І.М.

Розробити числові методи розв’язання нескінченновимірних задач стохастичного програмування для оптимізації багатокритеріальних стохастичних систем
0117U000329

2017-2021

чл.-кор. НАНУ
Кнопов П.С.

Розробити нові математичні моделі та методи дискретної оптимізації для розв'язання на суперкомп'ютерах складних задач різної природи.
0113U001408

2013-2017

академік НАНУ
Сергієнко І.В.

Розробити методи і алгоритми ідентифікації параметрів математичних моделей динаміки пружно-деформованого та термопружного стану багатокомпонентних середовищ з прошарками
0117U000322

2017-2021

д.ф.-м.н.
Галба Є.Ф.

Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки
0114U000335

2014-2018

академік НАНУ
Задірака В.К.

Розробити методи і засоби чисельно-експериментального дослідження поведінки динамічних систем у тривимірному просторі на паралельних комп’ютерах
0117U000333

2017-2021

д.ф.-м.н.
Панченко Б.Є.

Розробити і дослідити математичні моделі розріджено-розподіленого подання і динамічного перетворення інформації в кібернетичних системах
0114U001054

2014-2018

д.ф.-м.н.
Тульчинський В.Г.

Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних
0114U002091

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Хіміч О.М.

Розробити методи побудови агентно-орієнтованих програмних систем на основі нечітких та ймовірнісних моделей
0117U000742

2017-2021

д.ф.-м.н.
Єршов С.В

Розробити методи планування метаевристичних стратегій та моделі підтримки сценаріїв оптимізаційно-імітаційних експериментів
0115U000158

2015-2019

д. ф.-м. н.
Пепеляєв В.А.

Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології вилучення знань з великих баз даних на основі інформації, отриманої при моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму людини
0116U004561

2016-2020

д.т.н.
Петрухін В.О.

Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності за наявності обмежень різного типу
0114U001052

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити і дослідити математичні моделі механізмів взаємодії функціональних систем організму та методи інтеграції їх математичних моделей для підтримки надійності та безпеки життєдіяльності людини в екстремальних умовах
0114U002568

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей
0114U002093

2014-2018

д. ф.-м. н.
Гладкий А.В.

Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв'язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки
0117U000323

2017-2021

д.т.н.
Гуляницький Л.Ф.

Розробити динамічні моделі та інформаційні технології інтелектуального сприйняття відеоінформації, пошуку об’єктів за ознаками та слідкування за ними
0116U004560

2016-2020

чл.-кор. НАНУ
Боюн В.П.

Розробити теоретичні основи, методи та засоби інформаційних технологій підтримки трансдисцплінарних досліджень.
0114U001056

2014-2018

академік НАНУ
Палагін О.В.

Розробити і дослідити нові інформаційно-діагностичні технології на основі реєстрації та аналізу сигналів різної природи
0114U000356

2014-2018

д.т.н.
Прімін М.А.

Розробити нові інформаційні технології моделювання, дослідження і проектування комп'ютерних засобів та систем для експрес-діагностики стану біологічних і фізичних об'єктів
0113U003149

2013-2017

д.т.н.
Романов В.О.

Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок
0114U000359

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Гупал А.М.

Розробити теоретичні та методологічні основи побудови технологій віртуального оточення і візуалізації для наукових досліджень
0114U000364

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Гупал А.М.,
к.т.н. Горін Ф.М.

Розробити теоретичні основи і методи  напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління
0114U000355

2014-2018

д.т.н.
Яковлєв Ю.С.

Розробити теоретичні основи моделювання багаторівневих біотехнічних та природотехнічних систем для рішення задач складних міждисциплінарних досліджень
0114U000361

2014-2018

д. ф.-м. н.
Писаренко В.Г.

Розробити формальні методи для автоматизованого тестування та верифікації систем критичних щодо безпеки
0116U004559

2016-2018

академік НАНУ
Летичевський О.А.

Розробити комплекс моделей стабілізаційного узгодження структури матеріально-речовинних потоків та соціально-економічних зрушень в економіці країни
0117U000472

2017-2019

д. ф.-м. н.
Донець Г.П.

Розробити інформаційну технологію для моделювання і розпізнавання елементів жестової комунікації
0115U00 2572

2015-2017

д. ф.-м. н.
Крак Ю.В.

Розробити програмні засоби для субградієнтних алгоритмів з перетворенням простору та  прикладних задач оптимізації
0116U004558

2016-2018

д. ф.-м. н.
Стецюк П.І.

Розробити математичні моделі та алгоритми керування взаємодіючими транспортними потоками
0115U002074

2015-2017

академік НАНУ
Коваленко І.М.

Розробити математичні моделі і методи для підтримки ефективних рішень щодо безпечного функціонування складних технічних та соціально-економічних систем в умовах ризику та невизначеності
0115U000156

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Кнопов П.С.

Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування.
0116U004557

2016-2018

академік НАНУ
Задірака В.К.

Розробити методичне забезпечення оцінювання програмного забезпечення, що реалізує схеми електронної ідентифікації громадян
0117U000334

2017-2019

д.ф.-м.н.
Тульчинський  В.Г.

Розробити високопродуктивну кластерну архітектуру з гетерогенним системним оточенням для суперкомп'ютерів наступного покоління
0117U000332

2017-2019

д.ф.-м.н.
Тульчинський  В.Г.

Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язання задач науки і інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури.
0115U000157

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Хіміч О.М.

Створити програмний комплекс індивідуального моніторингу функціональних резервів організму на основі використання мобільних гаджетів, датчиків та сервісів мережі Інтернет
0117U000324

2017-2019

д.т.н.
Петрухін В.О.

Розробити алгоритми керування рухом для підтримки прийняття рішень в умовах ігрової взаємодії
0115U000159

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити математичні моделі. та методи дослідження процесів  реабілітації організму людини після  роботи  в екстремальних умовах
0115U002573

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити інформаційну технологію дослідження динаміки локально-нерівноважних геоміграційних процесів на базі сучасних паралельних обчислювальних систем
0115U000160

2015-2017

д.т.н.
Булавацький В.М.

Розробити і дослідити математичні моделі захисту даних та алгоритми розв'язування задач оптимізації і маршрутизації для спеціальних мереж
0117U000320

2017-2019

д.т.н.
Гуляницький Л.Ф.

Розробити відеокомплекс для відпрацювання технічних засобів та алгоритмів обробки зображень в системах реального часу 0117U002491

2017-2019

чл.-кор. НАНУ
Боюн В.П.

Розробити основи та методику проектування обчислювальних систем, які розвиваються, на базі продукційних моделей
0115U000161

2015-2017

академік НАНУ
Палагін О.В.

Розробити  засоби  неінвазивної діагностики на основі реєстрації  і обробки надслабких магнітних сигналів
0115U000162

2015-2017

д.т.н.
Прімін М.А.

Розробити і створити систему дистанційного моніторингу для оцінки стану людини в умовах надзвичайних ситуацій
0116U004556

2016-2018

д.т.н.
Романов В.О.

Розробити методи реалізації онтолого-керованої підтримки  прийняття рішень для безпеки продуктів харчування
0114U000363

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Гупал А.М.

Розробити методи і апаратно-програмні засоби для підвищення продуктивності технологічних комп'ютерних систем
0116U004555

2016-2018

д.т.н.
Яковлєв Ю.С

Розробити інтелектуальну технологію оперативного моніторингу та прийняття  оптимальних рішень в системах природокористування
0116U004562

2016-2018

д. ф.-м. н.
Писаренко В.Г

Інформаційно-технологічне забезпечення оцінювання впливу парникового ефекту на зміни клімату та довкілля на регіональному рівні за матеріалами коcмічних зйомок та полігонних досліджень: моделі та методи для оцінювання і прогнозування змін клімату за умов ризику та невизначеності
0116U007390

2017

чл.-кор. НАНУ
Кнопов П.С.

Розробка метрологічного забезпечення та дослідна експлуатація готових до впровадження інтелектуальних сенсорних приладів на основі реєстрації та аналізу магнітних, електричних та оптичних сигналів.
V етап
0117U000648

2017

д.т.н.
Прімін М.А.

Мультисенсорна технологія експрес-діагностики стану рослин: розробка експериментального зразка координатора бездротової сенсорної мережі та її випробування в умовах дії стресових факторів на стан рослин
0117U000647

2017

академік НАНУ
Палагін О.В.

Розроблення моделей та методів оптимального завантаження енергоблоків ОЕС України та їх реалізація на основі паралельних обчислень.  Етап 2.  Розроблення математичних моделей, алгоритмів та програмного забезпечення для задач знаходження навантажень енергоблоків з можливістю включення / відключення енергоблоків.
0117U002493

2017

академік НАНУ
Сергієнко І.В.

Розробка комп'ютерних алгоритмів та нового покоління високопродуктивних програмних засобів моделювання і прогнозування стану та ресурсу відповідальних зварних конструкцій. Етап 2. Розробка комп'ютерних алгоритмів та програмних засобів прогнозування несучої здатності зварних трубопроводів і посудин тиску з дефектами для комп'ютерів гібридної архітектури.
0117U002492

2017

чл.-кор. НАНУ
Хіміч О.М.

Розробка захищеної і завадостійкої спеціальної мережі для групової роботи рухомих роботизованих систем. Етап 2017 року.
0116U006434

2016-2017

д.т.н.
Гуляницький Л.Ф.

Розробити технологію моделювання режиму фільтрації підземних вод регіонів України на комп"ютерах гібридної архітектури

2017

к.ф.-м.н.
Білоус М.В.

Розробка розподіленої бази даних для узагальнення та аналізу геофізичних даних Східно-Європейської та Західно-Європейської платформ України

2017

д.ф.-м.н.
Тульчинський В.Г

Розробка елеменів технології інформаційно-онтологічної підтримки науково-технічної творчості

2017

академік НАНУ
Палагін О.В.

Розвиток, впровадження та супроводження функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України

2017

к.ф.-м.н.
Івлічев В.П.

 

ДОГОВОРИ 2017


Розробка методів,алгоритмів і програмного забезпечення стеганографічного аналізу та ефективних за швидкодією базових асиметричних криптографічних перетворень

25.07.2012-01.11.2017

академік НАНУ
Задірака В.К.

Розробка конструкторської документації на комплект апаратури для модернізації електронно-обчислювальної машини 1В57-31

07-2015-
05-2017

д.ф.-м.н.
Тульчинський В.Г.

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні