Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій / Відділ економічної кібернетики

 • Донець Г.П., Сергієнко І.В. Числовые графы и построение дискретных образов. – Київ: Наукова думка, 2014. – 301с.
 • Донець Г.П. Локализация значения линейной функции, заданной на перестановках  //   Інформатика та системні науки (ІСН-2014). Всеукраїнська науково-практична конференія, Полтава, 13-15 березня  2014. – С. 84-92.
 • Донець Г.П. Алгоритм решения системы неравенств для плоской триангуляции //  Шістнадцятий науково-практичний семінарі "Комбінаторні конфігурації та їх застосування ", Кіровоград, 2014.  – С. 37-44.
 • Донець Г.П, Білецький В.І. Задачи комбинаторного распознавания элементов со специфическими свойствами // Матер. конф.  Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологи .  – Кишинів, 2014. .  – С. 55-51.
 • Донець Г.П, Білецький В.І., Ненахов Е І. Графовый поход к решению задачи поиска радиоактивных шаров // Зб. н. пр. Теорія оптимальних рішень, Київ:  ІК НАНУ, 2014 .  –  С. 147-154.
 • Донець Г.П., Нагірна А.М. Построение логистической инфраструктуры в виде двумерной мозаики // Зб. н. пр. Теорія оптимальних рішень,Київ:  ІК НАНУ, 2014.  –  С. 76 - 83.
 • Ненахов Э.И. О решении экстремальных задач при квадратичных условиях // Зб. н. пр. Теорія оптимальних рішень, Київ:  ІК НАНУ, 2014. –  С. 98 - 105.
 • Бойко В.В., Кузьменко В.Н., Ненахов Е.І. Построение матрицы затраты-выпуск на основе агрегированных статистических данных  // IV–а міжнародна наукова конференція "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". – Кишинів: Академія транспорту, інформатики та комунікацій, 2014.  – Том2, С. 165-170.
 • Карпец Э. П., Кузьменко В. Н.  Эконометрический подход к балансовому прогнозированию экономических пропорций // IV–а междунар. науч. конф. "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". – Кишинев: Академия транспорта, информатики и комуникаций, 2014.  –  C. 222-231.
 • Карпець Е.П., Кікоть Г.Ф., Панасенко С.В.  Обгрунтування методичних підходів з питань прогнозування дисбалансних процесів в економіці //  наук.-практ. конф. «В.М. Глушков — піонер кібернетики» – Київ : Націоннальний технічний університет України “КПІ”, 2014. .  – С. 275 - 278.
 • Карпець Е.П., Кузьменко В.М.  Автоматизація формування і ведення інформаційної бази даних для дослідження дисбалансних процесів в економіці країни // Математичне моделювання в економіці - К.: Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2014. - № 1.- С. 9 - 16.
 • Бойко В.В., Горин В.В., Кузьменко В.Н. Особенности применения PNK-метода в случае невыпуклых ограничений  //  Зб. н. пр. Теорія оптимальних рішень, Київ:  ІК НАНУ, 2014.  С. 10-15.
 • А.А. Чикрий, Г.Ц. Чикрий. О матричных разрешающих функциях в динамических играх сближения // Кибернетика и системный анализ. – Київ:  ІК НАНУ, 2014. – №2. – С. 44 – 63.
 • А.А. Чикрий, Г.Ц. Чикрий. Матричные разрешающие функции в игровых задачах динамики // Труды Института математики и механики УрО РАН.– 2014.– Т. 20, № 3. – С. 324 – 333.
 • Chikrii  G.Ts. Time Dilatation in Linear Dynamic Games // Proceedings of XXI International Conference on Automatic Control. – Кiev, 2014. – P. 42 – 43.
 • Лазебная Т.А. О погрешности вычислений в рамках модели гуморальной имунной реакции организма на антиген // Зб. н. пр. Теорія оптимальних рішень, Київ:  ІК НАНУ, 2014.  2014, С. 124-131.
 • Павленко В.Б. Простой алгоритм решения системы неравенств для плоской триангуляции // РВВ И К НАНУ «Теорія оптимальних рішень», 2014, С. 63-67.
 • Донець Г.П. Основы теории числовых графов. – Кіровоград: ЧП «Ексклюзив Систем» 2013. – 280 с.
 • Карпець Е. П. Практичні аспекти застосування системи супроводження бюджетного процесу для прогнозування бюджетних показників на регіональному рівні // Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу. Монографія. / За ред.С.О. Довгого, І.В. Сергієнка. ‑К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2013. ‑ 420 с., 2013.- 420 с.
 • Карпець Е. П. Апробація та верифікація комплексу моделей  інформаційно-аналітичної системи:Вінницька область. Львівська область // Моделювання та прогнозування економічного розвитку регіонів України. Монографія / За ред.О.І. Амоші, В.М. Геєця ‑ К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2013.  ‑ 440 с
 • Донець Г.П. Проблеми комбінаторного розпізнавання // Інформатика та системні науки (ІСН-2013). Всеукраїнська науково-практична конференія. – Полтава, 2013.
 • Донець Г.П. Розв'язання задачі про побудову двокольорової лінійної мозаїки за допомогою двох шаблонів // П'ятнадцятий науково-практичний семінарі "Комбінаторні конфігурації та їх застосування". – Кіровоград , 2013. – С. 38-41.
 • Донець Г.П, Агаі Аг Гаміш Якуб. Задача про математичний сейф на матрицях // П'ятнадцятий науково-практичний семінарі "Комбінаторні конфігурації та їх застосування ". – Кіровоград, 2013.  – С.7-14.
 • Донець Г.П. Один випадок розв'язання задачі про чотири фарби // Всеукраїнська науково-практична конференція "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини" (КОНЕМ-2013). – Полтава. С. 19-27.
 • Донець Г.П, Агаі Аг Гаміш Якуб. О некоторых аспектах классичечкой задачи Штейнера // УСиМ, ІК НАНУ, К., 2013. – №5. – С. 22-26 .
 • Донець Г.П, Агаі Аг Гаміш Якуб. О решении классичечкой задачи Штейнера для четырех точек // УСиМ, ІК НАНУ, К., 2013. – №6. С. 33-38 .
 • Донець Г.П, Агаі Аг Гаміш Якуб. Задача о математическом сейфе на матрицах //  Зб. н. пр. Теорія оптимальних рішень. – 2013. –  С. 124-130.
 • Донець Г.П., Ненахов Е.І., Білецький В.І. Про одну задачу комбінаторного розпізнавання // матеріали міжнародної конференції „Питання  оптицізації обчислень”,  (ПОО-XL), Крим, Кацивелі, 2013.  –  C 35.
 • Карпець Е.П. Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супро­вод­ження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ як складо­вий елемент системи електронного урядування //  Дні інформаційного суспільства / м-ли  міжнародної науково-практичної конференції  – К.: Нац. академія держуправління при Президенті України , 2013. С. С. 80-82
 • Карпець Е. П. Використання таблиці Витрати-Випуск  для формувння збалансованої матеріально-фінансової стратегії розвитку економіки // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. - № 2.- С. 183- 192..
 • Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Економетрична модель таблиць  Витрати-Випуску як інструмент бюджетного узгодження структури доходів і споживання населення // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. – № 3.-С.96-104..
 • Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Пепеляєв В.А., Чорний Ю.М. Особливості середньострокового прогнозування розвитку економіки регіону засобами інформаційно-аналітичної системи супро-водження  бюджетного процесу // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. – № 1.- С. 48- 56.
 • Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Пепеляєв В.А., Чорний Ю.М. Про розширення функціональних  можливостей  інформаційно-аналітичного забезпечення супроводження бюджетного процесу для вирішення практичних задач розподілу коштів // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. – № 3. – С. 32-38 .
 • Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Пепеляєв В.А., Чорний Ю.М. Особливості використання систем супроводження бюджетного процесу для прогнозування та економічного збалансування бюджетних показників // Сб. научных тр.  Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. – Симферополь, ТНУ им. В.И. Вернадского, 2013. – С. 43-50
 • Карпець Е. П., Кузьменко В. М. Загальні принципи підготовки комплексу прикладних програм  для прогнозування структурних змін в економіці // Актуальные проблемы и перспек-тивы развития экономики сб. трудов XII Международной научно-практи-ческой конференции. – Гурзуф – Севастополь: Таврический национальный ун-т им.В.И. Вернадского, 2013. – С.51 .
 • Карпец Э.П. Об использовании эконометрической модели таблиц Затраты-Выпуск в прогнозировании макроэкономических пропорций //Общее экономическое равновесие и компьютерное моделирование социально-экономических процес-сов / тексты докладов темати-ческой конференции в рамках Второго Российского экономического конгресса (РЭК-2013). – Суздаль, март,2013/ Інтернет-ссылка http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=1360
 • Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Аналіз результатів практичного застосування системи супровод­ження бюджетного процесу до розробки середньострокових прогнозів // Питання оптимізації обчислень ( ПОО – XXXV)  / зб. доп.  40-го Міжн.симпозіуму  до 90-річчя  академіка В.М. Глушкова. – Крим, Кацивелі  – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2013. – С. 33-34.
 • Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Про розширення функціональних можливостей інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу для вирішення прикладних задач економічного регулювання // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку / тези доповідей  Міжнародної конференції – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2013. – С. 296 – 297.
 • Бойко В.В., Горин В.В. Оптимизация работы алгоритма распыления информации в системе распределенного хранения // Теорія оптимальних рішень: Сб. научн. тр. / НАН Украины, Ин-т  кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 2013. –  С. 113-118.
 • M.F. Semenyuta, D.A. Petreniuk. Fibonacci graceful labeling of some special class of graphs //  9th International Algebraic Conference in Ukraine (Book of Abstracts). L’viv, Ukraine. July 8‑13, 2013.

 • Чикрий Г.Ц. Эффект запаздывания информации и его применение в игровых задачах сближения управляемых объектов. Abstracts of Reports of 15-th Int. Conf. “Dynamic System Modeling and Stability Investigation”, Kiev, May 25-27, 2011. – р.384.

 • Чикрий Г.Ц. Oб одной игровой задаче мягкой встречи двух разнотипных объектов // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2011, № 10. – С. 31-37.
 • Чикрий Г.Ц. Одна игровая задача о мягкой встрече двух разнотипных объектов. Сб. тезисов межд. конф. «Differential Equations and Related Topics», Moscow, May 30-June 4, 2011. – С. 385-386.
 • Чикрий Г.Ц. Функция растяжения времени в линейных дифференциальных играх. Book of abstracts of Int. Conf. KROMSH 2011, Сrimea. – р.55.
 • Чикрий Г.Ц. О растяжении времени в дифференциальных играх с интегральными ограничениями // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. – С. 9-12.
 • Чикрий Г.Ц. О растяжении времени в дифференциальных играх с интегральными ограничениями. Book of abstracts of Int. Conf. KROMSH 2012, Сrimea. – pp. 72-73.
 • Чикрий Г.Ц. Функція розтягування часу в диференціальних іграх переслідування // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Диференціальні рівняння та іх застосування в прикладній математиці», м. Чернівці, 2012. – с.152.
 • Донець Г.П., Колєчкіна Л.М. Екстремальні задачі на комбінаторних конфігураціях. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 309 с.
 • Донец Г.А. Задачи комбинаторного распознавания // Проблемы теоретической кибернетики. XVI международная конференция. Н-Новгород, 2011. – С. 142-144.
 • Донець Г.П. Екстремальні задачі на перестановках зі спеціальною генерацією – Комбінаторні конфігурації та їх застосування // Мат.11-го міжвузівського науково-практичного семінару – Кіровоград, 2011 – С. 41-48
 • Донець Г.П., Ємець О.О. Числові експерименти застосування одного евристичного методу до задачі упакування на нечітких множинах // Інформатика та системні науки. Мат. II Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава 2011 - С. 86-89.
 • Донець Г.П., Кузнєцов С.Т. Графовий підхід до рішення задачі про пошук радіоактивних куль. – Комбінаторні конфігурації та їх застосування // Мат.12-го міжвузівського науково-практичного семінару – Кіровоград, 2011 – С. 17-22
 • Донець Г.А., Кузнецов С.Т. О возможности нахождения за 8 проверок радиоактивной пары шаров среди 22-х – Комбінаторні конфігурації та їх застосування // Мат.11-го міжвузівського науково-практичного семінару – Кіровоград, 2011 – С. 56-59
 • Донец Г.А., Кузнецов С.Т. Об одной комбинаторной задаче логического типа // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2011, № 10. – С. 101–108.
 • Донець Г.П., Мироненко О.В. Біциклічна Т-факторизація графа К14 деревами, що мають вершину степеня 7 – Комбінаторні конфігурації та їх застосування // Мат.12-го міжвузівського науково-практичного семінару – Кіровоград, 2011 – С. 23-26
 • Донець Г.П., Мироненко О.В. Побудова базових компонент біциклічної Т-факторизації за допомогою базових графів // Мат.11-го міжвузівського науково-практичного семінару – Кіровоград, 2011 – С. 49-55
 • Донец Г.А., Мироненко О.В. Свойства базовой компоненты бициклической Т-факторизации // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2011, № 10. – С.17–25.
 • Донець А.Г., Шулінок І.Е. Координатний метод локалізації значення лінійної функції, заданої на перестановках // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2011, № 10. – С. 142–149.
 • Донець Г.П. Локализация значений линейной функции, заданной на перестановках // Тезисы III–й международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 19 – 23 марта 2012 г., Академия транспорта, информатики и коммуникаций, Кишинэу, Молдова. – С. 325-332.
 • Донец А Г., Шулинок И.Э. Решение задачи построения образов для линейной двухцветной мозаики  // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. – С. 59–65.
 • Білецький В.І. Обобщенный градиентный спуск с растяжением пространства. Начало развития // Тезисы III–й международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 19 – 23 марта 2012 г., Академия транспорта, информатики и коммуникаций, Кишинэу, Молдова. – С. 208-213.
 • Білецький В.І.,  Донець Г.П.,  Ненахов Е.І. Комбінаторне розпізнавання. Задачі та їх розв’язання // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. – C. 21–29.
 • Карпец Э.П., Дюличева Ю.Ю. Полудинамическая модель таблиц „затраты-выпуск” для прогнозирования макроэкономических пропорций // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2011, № 10. – С. 156–164.
 • Карпец Э.П., Кикоть А.Ф., Панасенко С.В. Моделирование теневой экономики на основе методов таблиц “затраты-выпуск”  // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. –С. 104–112.
 • Кузьменко В.Н., Ненахов Э.И. Алгоритм решения квадратичной задачи в PNK-методе // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2011, № 10. – С. 76–85.
 • Кузьменко В.Н., Бойко В.В.  Использование PNK–метода для решения невыпуклых задач оптимизации  // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. – С. 47–52.
 • Кузьменко В.М. Планирование цепи поставок с учетом неопределенности требований // Тезисы IV–й международной научной конференции "Транспортные системы и логистика", 7–9 декабря 2011 г., Академия транспорта, информатики и коммуникаций, Кишинэу, Молдова. – С. 195-198.
 • Кузьменко В.М., Ненахов Э.И.  Решение невыпуклых задач оптимизации PNK-методом // Тезисы III–й международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 19 – 23 марта 2012 г., Академия транспорта, информатики и коммуникаций, Кишинэу, Молдова. – С. 381-384.
 • Кузьменко В.М. Решение двухэтапных задач стохастического программирования большой размерности PNK-методом // Стохастическое программирование и его приложения   – Иркутск: Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 2012. – С. 150-159. 
 • Кузьменко В.М., Бігдан В. Б., Карпець Е. П., Чорний Ю. М. Практичні аспекти застосування системи супроводження бюджетного процесу для прогнозування бюджетних показників на регіональному рівні // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" 23.01.2012–30.03.2012. ­ Національний університет ДПС України, Ірпінь, 2012
 • Лазебная Т.А. Задачи динамики иммунного процесса при вторичном введении антигена  // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. – С. 144–150.
 • Левчій Д.В., Заславський В.А., Ненахов Е.І. Моделювання процесів опалення житлового будинку  // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. – С. 136–143.
 • Павленко В.Б. Раскрашивание плоских триангуляций  // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2012. – С. 87–91.
 • Павленко В.Б. Теоретические аспекты построения гамильтоновa цикла // Зб. н. пр. «Теорія оптимальних рішень», ІК НАНУ, К., 2011, № 10. – С. 150–155.
 • Петренюк Д.А. Грациозность равномерных омаров // Тезисы III–й международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 19 – 23 марта 2012 г., Академия транспорта, информатики и коммуникаций, Кишинэу, Молдова. – С. 440-444.
 • Шулинок И.Э., Шулинок Г.А. Об одном методе локализации значений линейной функции, заданной на перестановках // Тезисы III–й международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 19 – 23 марта 2012 г., Академия транспорта, информатики и коммуникаций, Кишинэу, Молдова. – С. 554-556.

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні