Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій / Відділ оптимизації чисельних методів

 

 • Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання. – К.: Наук. думка, 2012. –

  400 с.

 • Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М., Мельникова С.С., Нечуйвітер О.П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Том 1. Алгоритми. – К.: Наук. думка, 2011. – 448 с.

 • Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М., Мельникова С.С., Нечуйвітер О.П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Том 2. Застосування. – К.: Наук. думка, 2011. – 348 с.

 • Computer technologies for information security / edition by V. Yabarchuk, W. Wójcik and V. Zadiraka, Politechnika Lubelska, Lublin, 2011. – 326 p.

 • Кошкина Н.В., Задирака В.К. Спектральные методы решения задач компьютерной стеганографии //Проблемы управления и информатики. – 2011. – №4. – С. 132–151.

 • Кошкина Н.В. Самосинхронизирующаяся система ЦВЗ для аудиосигналов //Проблемы управления и информатики. – 2012. – №2. – С. 136–145.

 • Кошкіна Н.В. «Стеганоаналіз МІК-стеганографії на базі матриці суміжності та методу опорних векторів» //// Искусственный интеллект.– 2012.- № 4.-C. 567-577.

 • Кошкина Н.В. Выявление Hide4PGP вложений в аудиосигналах // Проблемы управления и информатики. – 2013. – №3.– C. 151-156.

 • Швідченко І.В. Аналіз програмного забезпечення зі стеганоаналізу // Искусственный интеллект. – 2012. – № 3. – С. 487–495.

 • Швідченко І.В. Програмні засоби для розв’язання задач стеганоаналізу. // Зб. наук. праць міжнар. проб.-наук. міжгалуз. конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012)”. – 2012. – № 8. – С. 158–160.

 • Швідченко І.В. Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях. // Матеріали І-ої міжнар. наук.-тех. конф. “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – 2012. – С. 124–125.

 • Швідченко І.В. Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях. // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Серія: „Автоматика, вимірювання та керування”. – Львів. – 2012. – № 41. – С. 198–203.

 • Швідченко І.В. Метод виявлення вкраплення даних в цифрових зображеннях // Праці міжнар. наук. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО – XL)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 273–274.

 • Никитенко Л.Л. О зависимости ошибок первого и второго рода в теоретико-информационной модели стеганосистемы // Проблемы управления и информатики -2011, № 2 

 • Нікітенко Л.Л. Дослідження теоретико-інформаційної моделі стегано­системи щодо помилок першого та другого роду // Матеріали міжнародної проблемної міжгалузевої конференції «Інформаційні проблеми  комп'ютерних систем, юриспруденції, економіки та моделювання»  (ПНМК–2011), Поступ в науку, м. Бучач, 2011р. – Випуск №7

 • Никитенко Л.Л. Анализ методов кодирования MPEG-4 видео для поиска возможностей встраивания цифровых водяных знаков. Часть первая // Проблемы управления и информатики – 2012, № 2

 • Никитенко Л.Л. Анализ методов кодирования MPEG-4 видео для поиска возможностей встраивания цифровых водяных знаков. Часть вторая // Проблемы управления и информатики – 2012, № 3   

 • Никитенко Л.Л. Встраивание данных в видео, обзор.  Часть первая // Проблемы управления и информатики – 2013, № 1 

 • Никитенко Л.Л. Встраивание данных в видео, обзор.  Часть вторая // Проблемы управления и информатики – 2013, № 2 

 • Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О. Апроксимація функцій деяких класів рядами Фур’є // Праці міжнар. Молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО – XXXVII)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2011. – С. 74–76.

 • Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье. // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2013. –

  № 4. – C. 93–106.

 • Коломис О.М., Луц Л.В. Два підходи до побудови оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Праці міжнар. наук. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО – XL)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 129–131.

 • Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Об использовании резервов оптимизации вычислений для улучшения качества вычисления интегралов от быстроосциллирующих функций // Кибернетика и систем. анализ . - 2011. - № 4. - С. 125-145.

 • Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций на классе W2,L,N c использованием разных информационных операторов // Кибернетика и систем. анализ . - 2013. - № 2.

 • Шевчук Б.М., Задірака В.К., Гнатів Л.О., Фраєр С.В. Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах – К.: Наукова думка, 2010. – 370 с.

 • Zadiraka V. Methods and means of information computer networks security support/ V. Zadiraka , B. Shevchuk , K.Gromaszek// Computer Technologies for Information Security. –Politechnika Lubelska, Lublin 2011, p. 211–253.

 • Гераїмчук М.Д., Івахів О.В., Паламар М.І., Шевчук Б.М. Основи побудови перспективних безпроводових сенсорних мереж // Монографія. К.: ЕКМО, 2010. –

  124 с.

 • Гераїмчук М.Д, Шевчук Б.М., Ткачук В.Г., Брайко Ю.О. Інформаційно-ефективна технологія дистанційного моніторингу параметрів фізіологічних систем організму людини – К.: Видавниче підприємство “Едельвейс”, 2012. – 102 с.

 • Шевчук Б.М. Системний підхід до вирішення проблем оптимізації обчислень засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. - № 1. – С. 88–95.

 • Шевчук Б.М. Прихована та захищена передача інформації в сенсорних і локально-регіональних радіомережах // Штучний інтелект. – 2012. – № 3. – С. 496–501.   

 • Шевчук Б.М. Математичне та техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційно-ефективних об’єктних систем комп’ютерних мереж. Частина 2/ Б.М. Шевчук, М.Д. Гераїмчук, Є.О. Марценюк// Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – Вип. 43. – 2012. – С. 117–125.

 • Шевчук Б.М. Эффективные методы и алгоритмы оперативного сжатия сигналов и зображений, ориентированные на построение объектных систем сенсорных сетей/ Б.М. Шевчук// Компьютерная математика. – 2012. – №2. – С. 100–106.

 • Шевчук Б.М. Надійна і захищена передача інформації в радіомережах промислового призначення та для зв’язку між мобільними роботами і рухомими системами/ Б.М. Шевчук// Штучний інтелект. – 2012. – № 2. – С. 80–87.

 • Шевчук Б.М. Об эффективных алгоритмах обработки, кодирования и шифрования данных на абонентских системах беспроводных сетей/ Б.М. Шевчук //Компьютерная математика. – 2012. – №1. – C. 94–101.

 • Construction information and effective video coding tools for user systems of sensor networks/ B.M. Shevchuk, M.D. Geraimchuk, V.I. Bovsunivskiy, O.I. Petrenko// Proceedings of  XIV International PhD Workshop OWD 2012 Wisla, Poland, October 20-23, 2012. – Vol. 31. – P. 353–357.

 • Шевчук Б.М. Оперативне формування і передавання компактних, криптостійких та завадостійких пакетів інформації в радіомережах/ Б.М. Шевчук // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2011. – №10. – С. 143–152.

 • Шевчук Б.М. Реализация информационно-эффективной и скрытной передачи информации в беспроводных локально-региональных сетях/ Б.М. Шевчук, Е.А. Марценюк, Ю.Р. Пиговский // Journal of Qafqaz University. Mathematics and computer science. – 2011. – №. 31. – P. 23–31.

 • Шевчук Б.М. Підвищення ефективності передачі пакетів інформації в сенсорних та локально-регіональних радіомережах для організації зв’язку між мобільними роботами і рухомими системами/ Б.М. Шевчук// Штучний інтелект. - 2011. - №3. – С. 417–422.

 • Шевчук Б.М. Реализация эффективной криптостойкой передачи пакетов информации в беспроводных компьютерных сетях/ Б.М. Шевчук, Е.В. Завирюха, С.В. Фраєр//  Компьютерная математика. -  2011. - №2. – С. 90-97.

 • Патент України на винахід № 97704, МПК G08C 19/16 (2006.01), H04N 7/40 (2006/01). Спосіб фільтрації та стиснення аналогового сигналу/  Шевчук Б.М., Фраєр С.В.; заявник і власник Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. - № a 2010 06745; заявл.  01.06.2010; опубл. 12.03. 2012, Бюл. №5. – 6 с.

 • Патент України на корисну модель № 60968, МПК G08C 19/28 (2006/01). Спосіб стиснення аналогового сигналу/ Зінченко В.П., Резаі В., Шевчук Б.М.; завники і власники Зінченко В.П., Резаі В., Шевчук Б.М.  – u 2011 06037; заявл. 16.05. 2011; опубл. 25.06.2011, Бюл. №12. – 6 с.

 • Шевчук Б.М. Технологія дистанційного моніторингу функціональних станів спортсменів, операторів та пацієнтів на основі портативних терміналів і абонентських систем сенсорних та локально-регіональних радіомереж/ Б.М. Шевчук, В.К. Задірака, Є.О. Марценюк, С.В. Фраєр // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2012. – Т.10. – №1. – С. 69–73.

 • Бовсунівський В.І. Дослідження ефективності алгоритмів оперативного відео кодування/ В.І. Бовсунівський, В.К. Задірака, Б.М. Шевчук// “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, економіки та моделювання” (ПНМК-2012). – Бучач: Бучачський інститут менеджменту і аудиту, 2012. – Вип. 8.  – С. 39–42.

 • Гераїмчук М.Д. Інтегровані МЕМС перетворювачі для систем вимірювання вектора фізичної величини/ М.Д. Гераїмчук, Б.М. Шевчук// XI Міжнарожна науково-технічна конференція “Приладобудування: стан і перспективи”. Збірник тез доповідей. – Київ. – 2012. – 24-25 квітня 2012 р. – С. 110.

 • Шевчук Б.М. Підвищення ефективності передачі пакетів інформації в сенсорних та локально-регіональних радіомережах для організації зв’язку між мобільними роботами і рухомими системами/ Б.М. Шевчук// Праці проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС-2011)”, 25-29 жовтня 2011 р., Івано-Франківськ, Яремче…….

 • Задірака В.К. Математичне забезпечення комплексної обробки, кодування та передачі моніторингової інформації в комп’ютерних мережах зв’язку мобільних роботів і рухомих систем/ В.К. Задірака, Б.М. Шевчук// Матеріали міжнар. науково-практичної конф. “Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні “Інфотех-2011” ”, 05-10 вересня 2011 р., м. Севастополь, Україна ВИДАВНИЦТВ

  С. 16–17.

 • Шевчук Б.М. Інформаційно-ефективне оброблення, кодування і передавання даних в сенсорних та локально-регіональних радіомережах/ Б.М. Шевчук// Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV11)” – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2011, С. 202–203

 • Шевчук Б.М. Адаптивне інформаційно-ефективне відео кодування/ Б.М. Шевчук, В.І. Бовсунівський, С.В. Фраєр// Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, економіки та моделювання” (ПНМК-2011). – Бучач: Бучачський інститут менеджменту і аудиту, 2011. – Вип. 7. – С. 171-178.

 • Гнатів Л.О. Метод побудови швидких цілочисельних косинусних перетворень великої розмірності для високоефективного кодування зображень і відео // Праці міжнар. наук. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО – XL)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 66–67.

 • Гнатів Л.О., Луц В.К. Метод побудови моде-залежного швидкого роздільного цілочисельного ПКЛ для адаптивного кодування зображень і відео // Праці міжнар. наук. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО – XL)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 68–69.

 • Гнатів Л.О., Луц В.К. Цілочисельне косинусне перетворення порядку 32 низької складності для високоефективного кодування зображень і відео // Праці міжнар. наук. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО – XL)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 70–71.

 • Шевчук Б.М. Формування кодово-сигнальних послідовностей об’єктними

  системами безпроводових сенсорних мереж // Праці міжнар. наук. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО – XL)”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 277–278.

 • Гнатів Л.О. Метод побудови простих цілочисельних косинусних ступінчастих перетворень порядку 16 для високоефективного відеокодування/ Праці міжн. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХVII), Крим, Кацивелі, 2011.–С. 37-38.

 • Гнатів Л.О. Методи побудови простих цілочисельних косинусних перетворень порядку 16 для високоефективного відеокодування. Матеріали пробл.-наук. міжгалуз. конф. «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання і управління» (ПНМК–2011), Зб. наук. праць Бучачського ін-ту менеджменту і аудиту. – Яремча.– 2011.– С. 40-47

 • Гнатів Л.О., Луц В.К. Просте цілочисельне косинусне ступінчасте перетворення порядку 16 низької складності для високоефективного відео кодування / Праці міжн. конф. “Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХVII), Крим, Кацивелі, 2011.

 • Гнатів Л.О., Луц В.К. Прості цілочисельні косинусні перетворення низької складності для високоефективного відеокодування. Матеріали пробл.-наук. міжгалуз. конф. «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання і управління» (ПНМК–2011), Зб. наук. праць Бучачського ін-ту менеджменту і аудиту. – Яремча.– 2011.– С. 47-51

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні