Контакти Карта сайту

Найбільш вагомі наукові досягнення відділу №115 у 2015 році


Результати фундаментальних та прикладних досліджень

 

Розроблені методи формування складу якісних і кількісних показників переваг і ризиків та їх взаємної пріоритетності при виборі архітектури КРІТ (далі - корпоративні розподілені інформаційні технології) з використанням існуючих хмарних сервісів і методики вибору стратегії та тактики створення її на основі сформованого складу та структури показників. Ці методи застосовуються при створенні структурованого електронного документообігу розподілених інформаційних технологій та систем.

 

Отримані результати перспективні для подальших досліджень, розробки і впровадження в наукових установах і організаціях НАН України.

 

Розроблено:

1) концепцію інформаційної технології автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову (запропоновано архітектуру експериментальної системи з описом основних функціональних елементів);

2) підхід до отримання відповідностей між словами флективної та жестами жестової мов;

3) підхід до отримання множини узагальнених граматичних конструкцій перекладу включаючи пошук словосполучень в реченні;

4) інфологічну модель словника флективної мови, яка враховує основні парадигматичні типи мови;

5) інфологічну модель словника жестової мови.

 

Створено двомовний корпус речень, який містить речення, що покривають більшу частину словарного запасу та граматичних конструкцій для повсякденного спілкування та сформовано множину узагальнених граматичних конструкцій перекладу і відповідностей між словами та жестами.

 

Розроблено алгоритми:

1) для формування та використання словників флективної та жестової мов;

2) формування та використання відповідностей між граматичними конструкціями речень флективної та жестової мов;

3) подання та використання відповідностей між словами флективної мови;

4) перетворення текстової інформації з використанням засобів кластеризації.

 

Проведена програмна реалізація запропонованих алгоритмів у вигляді експериментальних програмних додатків та отримано фізичні реалізації запропонованих моделей словників української та жестової мов.

 

Розроблено підхід до визначення просторового положення жесту в просторі, в межах якого промовець зазвичай показує жести,інформаційну модель жестикуляції для вирішення задачі розпізнавання елементів жестової комунікації та сформовано множину елементів жестового мовлення, яка покриває частину словарного запасу та граматичних конструкцій для повсякденного спілкування (підготовлено метадані у відповідності до обраної інформаційної моделі жестикуляції. Сформовано критерії та вимоги до технології аналізу інформації що передається за допомогою рухів в контексті задачі розпізнавання чи ідентифікації структурних елементів жестової мови та створено детальний опис модулів даної технології з визначенням логіки їх роботи та взаємодії.

 

Виконання проекту Програми інформатизації НАН України на 2015 рік було спрямоване на забезпечення подальшого розвитку та супроводження інформатизації функціональних задач діяльності Президії НАН України: відділ фінансово-економічного забезпечення діяльності (ВФЕЗД) НАН України –функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України «Бюджет НАН України» (16 робочих місць ВФЕЗД та 190 в установах НАН України); науково-організаційний відділ (НОВ) «Планування і аналіз виконання наукових робіт і науково-дослідних робіт та підготовка звітів про діяльність» (2 робочих місця у НОВ, 16 робочих місць у бюро відділень та 190 в установах НАН України); відділ наукових і керівних кадрів НАН України (ВНКК) (2 робочих місця); секретаріат Президії НАН України –«Інтегрована система електронного документообігу Президії НАН України» (58 робочих місць у секретаріаті, канцелярії інших структурних підрозділах апарату Президії НАН України, приймальнях тощо).

 

Дослідження проекту в певній мірі є унікальним в галузі інформатизації наукових організацій НАН України. Безпосереднє залучення функціонально-орієнтованих підсистем в основні виробничі процеси управлінської діяльності НАН України та масштабне впровадження створених інформаційних технологій свідчить про правильність, ефективність і перспективність досліджень , створ.є умови їх якісного розвитку.

 

Отримані результати перспективні для подальших досліджень, розробки і впровадження в структурних підрозділах Президії, бюро відділень та наукових установах і організаціях НАН України.

 

За результатами виконання робіт проекту отримано чотири свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (№№ 60182-60185)

 

В результаті виконання роботи “Розробка розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. Розділ 1. Розробка та дослідна експлуатація першої черги розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАНУ)”була: проведена дослідна експлуатація першої черги РІТ НОД НАН України, відповідно до Разпорядження Президії НАН України від 17.06.2015 р. №435, у відділеннях математики, інформатики і механіки Президії НАН України та у наукових установах НАН України: Інституті математики НАН України, Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інституті проблем реєстрації інформації НАН України, Інституті космічних досліджень НАН України та ДКА України, Інституті проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України; створено та ведено інформаційні ресурси в Інституті математики НАН України, Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інституті проблем реєстрації інформації НАН України, Інституті космічних досліджень НАН України та ДКА України, Інституті проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, які включають наступні БД: БД Карток наукових підрозділів установи; БД Анкет членів дирекції установи, наукових керівників та відповідальних виконавців НДР і ДКР; БД Карток НДР і ДКР; БД Запитів на відкриття НДР і ДКР; БД Реєстраційних карток НДР і ДКР.

 

За результатами виконання робіт проекту отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№№ 60181)

 

Перелік друкованих праць, опублікованих співробітниками відділу №115 у 2014 році

(монографії, статті, тези, доповіді на конференціях тощо)

 

п/п

Прізвищке, ім’я, по-батькові авторів

Назва роботи

Де надруковано (назва, видання, номер, рік)

Кількість сторінок

1.

Щетинін І.Є., Івлічев В.П

Інтегрована система електронного документообігу Президії НАН України. Автоматизоване робоче місце фахівця Секретаріату Президії НАН України. Керівництво користувача.

Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2014.

92 c.

2.

Ніколенко Д.І., Івлічев В.П.

Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України “Бюджет НАН України”. Підсистема розрахунків до штатного розпису з ФЗП за бюджетними програмами. Керівництво користувача.

Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2014.

17 с.

3.

Ніколенко Д.І., Івлічев В.П.

Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України “Бюджет НАН України”. АРМ формування пропозицій щодо фінансування наукової та науково-технічної діяльності на наступний рік. Керівництво користувача.

Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України , 2014

9 с.

4.

Пустовойт М.М., Івлічев В.П.

Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України “Планування і аналіз виконання наукових програм і науково-дослідних робіт та підготовка звітів про діяльність". Автоматизоване робоче місце фахівця науково-організаційного відділу, інтранет-версія (Інтранет-АРМ). Керівництво користувача

Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2014

7 с.

5.

Пустовойт М.М., Івлічев В.П.

Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України “Планування і аналіз виконання наукових програм і науково-дослідних робіт та підготовка звітів про діяльність". Автоматизоване робоче місце для введення та перегляду інформації про наукові тематики з робочих місць у наукових установах Національної академії наук України (Інтернет-АРМ). Керівництво користувача.

Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2014

6 с.

6.

Щетинін І.Є., Івлічев В.П.

Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України “Наукові і керівні кадри НАН України”. Автоматизоване робоче місце фахівця Відділу наукових і керівних кадрів НАН України. АРМ “Кадри”. Керівництво користувача.

Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2014

48 с.

7.

Крак Ю.В., Бармак А.В., Романшин С.А.

Метод обобщенных грамматических конструкцый для автоматизированного перевода текстовой информации в жесткие аналоги

Кибернетика и системный анализ -2014. №1

С.130-138

8.

Jurij Krak , Anton Ternov, Vladislav Kuznetzov

Facial expressions analysis based on a computer vision algorithms

International Journal “Information Models and Analysis”-2014 Vol.1.

P.62-77

9.

Alexander Barmak, Jurij Krak Sergey Romanyshyn

Automated Translation from Inflectional Languages to Sing Languages

International Journal “Information Content and Processing”-2014-Vol.1.

P.37-43

10.

Ю.Г.Кривонос Ю.В.Крак, А.В.Бармак , В.Войчек

Структурированное представление элементов жестовой информации в задачах моделирования и распознавания

Материалы 4-й международной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», Кишинэу, Evrica -2014

C.282-284

11.

Ю.В.Крак

Переклад «Заповіту» Т.Шевченка на українську жестову мову

Матеріали Шевченківського міжнародного літературного конгресу, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Шевченка , 25-28 березня 2014 року, Київ

С.34

12.

Ю.В.Крак, А.С.Тернов, М.П.Лисняк, В.А.Кузнецов

Программный комплекс для интерактивного изучения жестового языка

Материалы 4-й международной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», Кишинэу, Evrica -2014

С.284-286

13.

Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, А.С.Тернов, М.П.Лісняк

Розробка архітектури програмного забезпечення для інтерактивного навчання жестовій мові

Проблеми програмування-2014,-№2-3

С.295-302

14.

Крак Ю.В., Бармак А.В., Романшин С.А.,Ізотов А.В

Автоматизований переклад з української мови на українську жестову мову : алгоритмічна реалізація

Проблеми програмування-2014,-№2-3

С.285-294

15.

Ю.В.Крак

Научные и образовательные проблемы моделирования и изучения коммуникационной информации

Материалы международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чтения»-2014, Кустанай, Кустанайский государственный университет им. Байтурсынова,2014, Часть 2

С.184-190

16.

Ю.Крак, С.Кудубаева, Г.Ермагамбетова

Жестовый язык и проблемы его распознавания

Сб.материалов IV международной научно-технической конференции «Роль физико-математических наук в современном образовательном пространстве»24-25 апреля 2014 года, Атырау, Государственный университет им. Х.Досмухамедова 2014, Том 1

 

С.235-237

17.

Голік А.О., Донченко В.С., Крак Ю.В.

Підходи до покращення робастності у задачі розпізнавання знаків дактильної мови жестів

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та продлеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2014)» 28-31 травня 2014 , Херсон, ХТНУ,2014

С.58-59

18.

Г.Ермагамбетова, Ю.Крак, С.Кудубаева

Исследование процесса жестообразования для казахского жестового языка

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та продлеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2014)» 28-31 травня 2014 , Херсон, ХТНУ,2014

С.73-74

19.

Ю.В.Крак, А.С.Тернов, В.А.Кузнецов

Исследование параметрических моделей головы человека для анализа мимических проявлений

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та продлеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2014)» 28-31 травня 2014 , Херсон, ХТНУ,2014

С.89-90

20.

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В., Отрощенко О.П.

Синтез жестов на основании конструктивных элементов жестового языка

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та продлеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2014)» 28-31 травня 2014 , Херсон, ХТНУ,2014

С.90-91

21.

Ю.Г.Кривонос Ю.В.Крак, А.В.Бармак, В.Войчек

Исследование информационных процессов для моделирования жестовой речи

Автоматика 2014, Матеріали ХХІ Міжнародної клнференції з автоматичного управління 23-27 вересня 2014, Київ

С.41

22.

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., А.С.Тернов., Отрощенко О.П.

Аналіз та отримання ефективних ознак для розпізнавання дактилем

ІІІ науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», Зб. Праць ІІІ науково-технічної конференції , Львів, 25-26 вересня 2014, ФМІ НАНУ,2014

С.193-196

23.

Павлов О.В., Товстенко Л.М.,
Косовець М.А.

 

Дифференциальная модель CORDIC характеристических функций 3D терагерцового ЛМЧ радиолокатора

Материалы 24 международной конференции «СВЧ –техника и телекоммуникационные технологии» 7-13 сентябрь 2014 г. Севастополь , КриМиКо

С.1025-1026

24.

Косовець М.А., Товстенко Л.М.,

Интегральная модель второго типа характеристических функций 3D терагерцового ЛМЧ радиолокатора

Материалы 24 международной конференции «СВЧ –техника и телекоммуникационные технологии» 7-13 сентябрь 2014 г. Севастополь , КриМиКо

С.1027-1028

25.

M.Kosovets, O.Pavlov, L.Tovstenko

Integral-differential models of characteristic functions of 3D terahertz FMCW radar.

IEEE, MIKON-2014, June 2014, Gdansk

P.124-127

 

 

 

Перелік друкованих праць, опублікованих співробітниками відділу №115 у 2015 році

(монографії, статті, тези, доповіді на конференціях тощо)

 

п/п

Прізвищке, ім’я, по-батькові авторів

Назва роботи

Де надруковано (назва, видання, номер, рік)

Кількість сторінок

26.

Івлічев В.П., Мальчевський І.А, Беспалов С.А., Пустовойт М.М., Щетинін І.Є., Ніколенко Д.І., Голоцуков Г.В., Івлічєв В.В., Кірсанов В.Ф., Ламонов П.В., Іванов С.М.

Комп’ютерна програма «Розподілена інформаційна технологія підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. Перша черга» (“РІТ НОД-1 НАН України”)

Державна служба інтелектуальної власності України. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 60181 – 2015

1

27.

Івлічев В.П., Ніколенко Д.І., Гігіняк В.Ф., Іванов С.М., Івлічєв В.В., Шарипанов А.В.

Комп’ютерна програма «Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України "Бюджет НАН України"» (ФОП "Бюджет НАН України")

Державна служба інтелектуальної власності України. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 60182 – 2015

1

28.

Івлічев В.П., Щетинін І.Є., Цибань В.О., Іванов С.М.

Комп’ютерна програм «Інтегрована система електронного документообігу Президії НАН України. Автоматизоване робоче місце фахівця Секретаріату Президії НАН України» (“ІС ЕДО Президії НАН України. АРМ “Діловодство”)

Державна служба інтелектуальної власності України. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 60183 – 2015

1

29.

Івлічев В.П., Щетинін І.Є., Палій В.М., Іванов С.М.

Комп’ютерна програма «Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України “Наукові і керівні кадри НАН України”. Автоматизоване робоче місце фахівця Відділу наукових і керівних кадрів НАН України» (“ФОП “Наукові і керівні кадри НАН України”. АРМ “Кадри”)

Державна служба інтелектуальної власності України. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 60184 – 2015

1

30.

Івлічев В.П., Пустовойт М.М., Іванов С.М., Большаков В.М.

Комп’ютерна програма «Функціонально-орієнтована підсистема АІС Президії НАН України “Планування і аналіз виконання наукових програм і науково-дослідних робіт та підготовка звітів про діяльність"» (“ФОП "Планування і аналіз виконання НП і НДР”)

Державна служба інтелектуальної власності України. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 60185 – 2015

1

31.

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак А.В., Тернов А.С., Кузнецов В.А

 

Информационная технология анализа мимических проявлений эмоциональных состояний человека /

Кибернетика и системный анализ. – 2015. – №1.

С.30-39.

32.

Г.А. Самигулина, З.И. Самигулина, В. Вуйцик, Ю.В. Крак

 

Прогнозирование зависимости «структура-свойство» новых органических соединений на основе искусственных иммунных систем

Проблемы управления и информатики. 2015. – №2.

С.81-88.

33.

Ю.В. Бойко, Н.Н. Глибовец, С.В. Ершов, С.Л. Крывый, С.Д. Погорелый, А.И. Ролик, С.Ф. Теленик, А.И. Куляс, Ю.В. Крак, М.В. Ясочка.

Методы исследования свойств высокопроизводительных инфраструктур. Обзор

Управляющие системы и машины (УСиМ). – 2015. №1

С. 3-13.

34.

Крак Ю.В., Бармак О.В., Романишин С.О. .

 

Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма для автоматизованого перекладу з української на жестову мову /

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 60040 від 05.06.2015р

1

35.

А.С.Тлебалдинова, Ю.В. Крак, А.В.Бармак, Н.Ф.Денисова.

 

Локализация и распознавание номерных знаков транспортных средств с помощью метода опорных векторов и гистограмм направленных градиентов

Проблемы управления и информатики. – 2015. – №5

– С.123-129.

36.

Iu.Kryvonos, Iu.Krak, W.Wojcik.

Information Technologies Applications for Sign Language Investigations

10-th International Conference “Computer Science and Information Technologies” (CSIT-2015), Armenia, Yerevan, September 28 – October 2, 2015. – Proceeding. – Printed by CPL IIAP NAS RA.

P.283-285

37.

Ю.В. Крак, А.О.Голік, В.С. Касьянюк

 

Моделювання та розпізнавання дактильно-жестової інформації

VIІІ Міжнародна наукова конференція «Обчислювальна та прикладна математика» імені академіка І.І.Ляшка, 9-10 жовтня 2015р., м.Київ). – Матеріали конференції. – К:КНУ, 2015

С.51-52.

38.

Ю.В. Коваль, Ю.В. Крак, А.С. Тернов..

 

Система розпізнавання жестової інформації

// VIІІ Міжнародна наукова конференція «Обчислювальна та прикладна математика» імені академіка І.І.Ляшка, 9-10 жовтня 2015р., м.Київ). – Матеріали конференції. – К:КНУ, 2015 .

С.52-53

39.

Ю.В. Крак, Ю.В. Коваль.

 

Практичні аспекти реалізації інтерактивного жестового інтерфейсу людина-комп’ютер

Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) :праці Ш-ї Міжнародної науково-практичної конференції. –12-15 травня 2015р., – Черкаси:видавець Чабаненко Ю., 2015

С.216.

40.

А.О. Голік, Ю.В. Крак.

 

Розпізнавання дактилем української жестової мови на основі звуження множини можливих розв’язків

Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : праці Ш-ї Міжнародної науково-практичної конференції. –12-15 травня 2015р., – Черкаси:видавець Чабаненко Ю., 2015.

С.190.

41.

Бармак О.В., Крак Ю.В., Мазурець О.В.

Інформаційна технологія автоматизованого визначення термінів у навчальних матеріалах

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2015)». 25–28 травня 2015. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: ХНТУ, 2015.

С. 26-28.

42.

Крак Ю.В., Бармак О.В., Багрій Р.О.

 

Альтернативні засоби комунікації для людей з обмеженими можливостями

// Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2015)». 25–28 травня 2015. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: ХНТУ, 2015.

С. 85-87.

43.

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Тернов А.С., Кузнецов В.А., Гловацкая А.А.

 

Использование логистической регрессии для анализа мимических проявлений

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2015)». 25–28 травня 2015. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: ХНТУ, 2015

С. 87-88.

44.

Ю.В. Крак, А.С. Тернов, Д.С.Ульянич

 

Підхід до розпізнавання жестів у невеликих словниках

// XVII International Conference “Dynamical Systems Modeling and Stability Іnvestіgatіon (Modelling and Stability)”. Abstracts of conference reports. Kiev, Ukraine. May 27-29. 2015. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015

С.168.

45.

А.С.Тлебалдинова, Н.Ф.Денисова, Ю.В. Крак. –

 

Алгоритм локализации и распознавания номерных знаков транспортных средств

XVII International Conference “Dynamіcal Systems Modelіng and Stabіlіty Іnvestіgatіon Modelling and Stability)”. Abstracts of conference reports. Kiev, Ukraine. May 27-29. 2015. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – 2015.

 

С.173.

46.

Ю.В. Крак, Ю.В. Кривонос, В.А. Кузнецов

Моделирование эмоций в приложениях к проблемам жестовой коммуникации

Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті : [матеріали XІV міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 29 червня – 3 липня 2015 року] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К.: CІК ГРУП УКРАЇНА, 2015

C.32-36.

47.

Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Р.О. Багрій.

 

Обробка та розпізнавання інформації для створення нових засобів комунікації людей з обмеженнями

Автоматика-2015: Матеріали 22-ї Міжнародної конференції з автоматичного управління, 10-11 вересня 2015 р. – Одеса.: Вид-во ОДПУ, 2015.

С. 182-184.

48.

Ю.В. Крак, Ю.В. Коваль.

До розробки інтерактивного інтерфейсу моделювання та розпізнавання жестової інформації

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. 2015.

Препринт

49.

Ю.В.Крак, А.С.Тернов, Ульянич Д.С.

 

Анализ мануальных компонентов украинской жестовой речи с использованием системы дополнительных маркеров

Управляющие системы и машины (УСиМ). – 2015. №5.

Препринт

50.

Ю.В.Крак,О.В.Бармак, В.С.Касьянюк, Д.В.Шкільнюк.

 

Информационная технология идентификации дактилем украинского жестового языка

Управляющие системы и машины (УСиМ). – 2015. №6.

Препринт

51.

О.В.Бармак, Ю.В.Крак.

 

Інформаційна технологія для класифікації слабо роздільних елементів дактильної абетки жестової мови

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015.

Препринт

52.

Ю.В. Крак, Ю.В. Коваль, А.Б.Ставровський.

 

Метод віртуальних процесів для розробка системи жестового інтерфейсу

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – 2015.

Препринт

53.

 

 

Ю.В. Крак, В.А. Кузнецов, А.С. Тернов

 

Анализ мимических проявлений на лице человека

Штучний інтелект. – 2015.

Препринт

54.

О.В. Бармак , В.С. Касьянюк , Ю.В. Крак.

 

Реалізація підходу до ідентифікації знаків дактильної абетки для української жестової мови

Штучний інтелект. – 2015.

Препринт

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні