Контакти Карта сайту

Статті та тези в матеріалах конференцій

 

2018 рік

 

124. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Про двоетапну транспортну задачу з заданою кількістю gпроміжних пунктів // Матеріали Двадцятого Міжнародного науково-практичного семінару ''Комбінаторні конфігурації та їх застосування'' (Кропивницький, 13–14 квітня 2018 року) / За ред. Г.П. Донець – Кропивницький, 2018. – C. 128–132.

http://www.glau.kr.ua/images/docs/seminar_2018.pdf

 

125. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Двоетапна транспортна задача з заданою кількістю gпроміжних пунктів // Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-компьютерні технології 2018" (20–21 квітня 2018 р.). – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018. – С. 99–100.

 

2017 рік

 

115. Стецюк П.И., Била Г.Д., Стовба В.А. Метод эллипсоидов для нахождения Lp‑решения системы линейных уравнений // Інформатика та системні науки (ІСН–2017): матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 16–18 березня 2017 р.) / за ред. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – C. 258–264.

 

116. Стецюк П.И., Cавицкий В.В. О робастности метода наименьших модулей для поиска дефектов в регулярных 3D-структурах // Матеріали Дев’ятнадцятого Міжнародного науково-практичного семінару ''Комбінаторні конфігурації та їх застосування'' присвяченого пам’яті д.ф.-м.н., професора Петренюка Анатолія Яковича (Кропивницький, 7–8 квітня 2017 року) / За ред. Г.П. Донець – Кропивницький, 2017. – C. 127–132.

 

117. Стецюк П.І., Стовба В.О. Метод еліпсоїдів для лінійної регресії // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16–18 травня 2017 р., Київ–Черкаси; наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ "Київський університет", 2017. – С. 314–315.

 

118. Стецюк П.И. r-Алгоритмы Шора для сепарабельной задачи квадратичного программирования // Тезисы докладов международной конференции ''Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы'', посвященной памяти профессора В.Ф. Демьянова. Часть II. – СПБ.: Издательство ВВМ, 2017. – С. 95–99.

 

119. Стецюк П.И. Оптимальный по объему 2d-эллипсоид и его приложения // Тезисы докладов международной конференции ''Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы'', посвященной памяти профессора В.Ф. Демьянова. Часть II. – СПБ.: Издательство ВВМ, 2017. – С. 173–176.

 

120. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов с берегов Днепра // Математичне та програмне забез­печення інтелектуальних систем: Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції MPZIS–2017, 22-24 листопада 2017 р. – Д.: ДНУ, 2017. – С. 185.

 

121. Стецюк П.І., Мазютинець Г.В., Мілешовський Б.І. AMPL-реалізація двоетапної транспортної задачі // Математичне та програмне забез­печення інтелектуальних систем: Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції MPZIS–2017, 22-24 листопада 2017 р. – Д.: ДНУ, 2017. – С. 186–191.

 

122. Стецюк П.И., Фишер А. r-Алгоритмы Шора и Octave-функция ralgb5a // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку", присвяченої  60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 року. – K: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2017. – С. 143–146.

 

123. Стецюк П.И. О мультипликаторах Михалевича // Цифрова революція в соціально-економічній сфері: історія і перспективи: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», 13 грудня 2017 р., м. Київ / Уклад.: А.А.Мельниченко, В.Д.Піхорович, П.А.Богдан.  – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2017. – С. 155–156.

 

 

 

2016 рік

 

104. Стецюк П.И., Долинский Э.С. Кратчайший k-вершинный путь в ориентированном графе // Інформатика та системні науки (ІСН–2016): матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю(м. Полтава, 10–12 березня 2016 року) /за ред. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 293–299.

 

105. Stoyan Yu.G., Romanova T.E., Pankratov A.V., Kovalenko A.A., Stetsyuk P.I.} Balance layout problems: mathematical modeling and nonlinear optimization // Материалы 5-й Межд. науч. конф. "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии": (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. I. – С. 329–331.

 

106. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 5-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. II. – С. 327–336.

 

107. Стецюк П.И., Лефтеров А.В., Лиховид А.П., Федосеев А.И. Оптимизационный сервис для выбора винных маршрутов // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 5-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. II. – С. 337–344.

 

108. Хлуд О.М., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Задача упаковки гомотетичных эллипсоидов // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 5-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. II. – С. 373–377.

 

109. Стецюк П.И., Соломон Д.И. Вычислительные аспекты задачи коммивояжера // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-компьютерні технології 2016" (22–23 квітня 2016 року). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 91–92.

 

110. Стецюк П.И. Оптимальный 2d-эллипсоид и растяжение пространства по разности нормированных субградиентов // Праці VIII-ої міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". – Ужгород, УжНУ, 2016. – С. 249–250.

 

111. Стецюк П.И. Об r-алгоритмах Шора // VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), Москва, 17–22 октября 2016. Труды. – М.: Издательство ФИЦ ИУ РАН, 2016. – Т. 2. – С. 60–62.

 

112. Стецюк П.И. Программа ralgb5 для минимизации овражных выпуклых функций // Тезисы докладов ХIV Международной научно-практической конференции "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS–2016)", Днепр, 16–18 ноября 2016 г. – Д.: ДНУ, 2016. – C. 185–197.

 

113. Стецюк П.І., Лиховид О.П, Фесюк О.В. Система Маневр-New для розв’язання оптимізаційних задач завантаження енергоблоків ТЕС // Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. "Глушковські читання", Київ, 24 листопада 2016 року. – К: ТОВ НВП ''Інтерсервіс'', 2016. – С. 174–176.

 

114. Стецюк П.І., Стовба В.О., Мартинюк І.С. Octave-програма dist2p для роздiлення двох полiедрiв // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–9 грудня 2016 р. / редкол.: М.С.Нікітченко,  Д.Б.Буй та ін. – Кіровоград: "Центр оперативної поліграфії "Авангард"". – 2016. – С. 227–230.

 

 

2015 рік

 

96. Стецюк П.И. Общая схема метода эллипсоидов // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования № 13. 15-я Всероссийская конференция "Математическое программирование и приложения" (тезисы докладов) Екатеринбург: ИММ УрО РАН, 2015. – С. 59–60.

 

97. Стецюк П.И. Об одном обобщении классического метода эллипсоидов // інформатика та системні науки (ІСН–2015): матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 19–21 березня 2015 року). – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 335–337.

 

98. Fedosieiev O., Lefterov O.,  Lykhovyd O., Stetsyuk P. Optimization tools for selecting wine routes // Theses of the conference CAIM–2015, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, September 17–20, 2015. – P. 37–38.

 

99. Стецюк П.И., Зоркальцев В.М.,  Эмменеггер Ж.-Ф. Неразложимость неотрицательных матриц // Праці міжнародної наукової школи-семінару "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XLII)", присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – C. 122–123.

 

100. Fedosieiev O., Lefterov O., Lykhovyd O., Stetsyuk P. Optimization tools for touristic routes // Материалы VI-ой международной научной конференции "Транспортные системы и логистика", Кишинэу, Республика Молдова, 27–30 октября 2015 года. – Кишинэу: Эврика, 2015. – С. 341–346.

 

101. Gasnikov A., Dvurechensky P., Stetsyuk P., Suvorikova A., Chernov A. Equilibriums in multistage transport problems // Proceedings of abstracts of reports presented at the V International Conference on Optimization Methods and Applications "Optimization and applications" (OPTIMA–2015) held in Petrovac, Montenegro, September 27 – October 3, 2015. – P. 73–74.

 

102. Стецюк П.И. Две задачи о кратчайшем k-вершинном цикле // Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2015)" (18–20 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). –  C. 215–221.

 

103. Стецюк П.И. О задачах М.В.Михалевича для межотраслевых структурно-технологических изменений // Кіберсоціум – міф чи реальність?: зб. матеріалів IV  Всеукр. наук.-практ. конф. "Глушковські читання", Київ, 2 грудня 2015 року. – Київ: Вид-во ''Політехніка'', 2015. – С. 146–148.

 

 

2014 рік

 

81. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. Две ЛП-задачи с булевыми переменными для отказоустойчивой сети // Інформатика та системні науки (ІСН–2014): матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 13–15 березня 2014 року). – Полтава: ПУЕТ, 2014. – С. 284–287.

 

82. Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. Оn the global minimum in a balanced circular packing problem // Материалы 4-й Межд. науч. конф. "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии": (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. I. – С. 206–214.

 

83. Зоркальцев В.И., Пержабинский С.М., Стецюк П.И. Поиск нормальных решений СЛАУ методом внутренних точек // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 4-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. II. – С. 202–212.

 

84. Романова Т.Е., Суббота И.А., Стецюк П.И. Задача упаковки гомотетичных эллипсов в прямоугольном контейнере минимальных размеров // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 4-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. II. – С. 396–405.

 

85. Стецюк П.И. 2D-эллипсоид и r-алгоритмы // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 4-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. II. – С. 466–471.

 

86. Стецюк П.И., Жидков В.А., Фесюк А.В. Octave-функция OrtPro: назначение и особенности использования // Системный анализ и информационные технологии: материалы 16-й Междунар. науч. конф. SAIT 2014 (Киев, 26–30 мая 2014 г.) / ННК ''ИПСА'' НТУУ ''КПИ''. – К.: ННК ''ИПСА'' НТУУ ''КПИ'', 2014. – С.156–157.

 

87. Стецюк П.И. Алгоритм описанных эллипсоидов для задачи о наилучшем линейном классификаторе // Тези VII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-компьютерні технології 2014"  (29–30 травня 2014 року). – Житомир: ЖДТУ, 2014. – С. 57–58.

 

88. Стецюк П.И. 1-d и 2-d эллипсоиды в выпуклом программировании // Тезисы докладов XVI Байкальской международной школы-семинара "Методы оптимизации и их приложения". –  Иркутск, ИСЭМ СО РАН. – 2014. – C. 118.

 

89. Stetsyuk P. Circumscribed 2d-ellipsoid and Shor's r-algorithm // Proceedings of abstracts of reports presented at the V International Conference on Optimization Methods and Applications "Optimization and applications" (OPTIMA–2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. – P. 183–184.

 

90. Romanova T., Stetsyuk P., Kovalenko A. Optimal balanced circular packing problem // Proceedings of abstracts of reports presented at the V International Conference on Optimization Methods and Applications "Optimization and applications" (OPTIMA–2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. – P. 158–159.

 

91. Стецюк П.І. Субградієнтний алгоритм з розтягом простору для задачі розділення двох поліедрів // Праці VII-ої міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 244–245.

 

92. Коваленко А.А., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Модели и методы решения задач балансной компоновки цилиндров // Матерiали ХII Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2014)" (19–21 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ). – C. 122–123.

 

93. Стецюк П.И., Фесюк А.В. Об одной задаче квадратичного программирования // Матерiали ХII Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2014)" (19–21 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ). – C. 220–221.

 

94. Стецюк П.И. Чего следует ожидать от r-алгоритма Шора при решении задач энтропийно-линейного программирования большой размерности? // Труды 57-й научной конференции МФТИ "Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе". – М.: МФТИ, 2014.

 

95. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число в статической модели затраты-выпуск // Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції "В.М. Глушков – піонер кібернетики" (2014 р., м. Київ). К.: Видавництво ''Політехніка'', 2014. – C. 70–72.

 

 

2013 рік

 

70. Stetsyuk P., Romanova T., Pankratov A., Kovalenko A. Optimal Packing Circular Cylinders into a Cylindrical Container Taking into Account Behavior Constraints // Proc. 10th ESICUP Meeting. – Lille (France).  – 2013. – Р. 21–22.

 

71. Долгих В.Н., Стецюк П.И. О применении методов негладкой оптимизации для исследования эффективности сложных экономических систем // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України ; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013. – C. 104–105.

 

72. Стецюк П.И., Романова Т.Е. Равновесная упаковка шаров в шар минимального радиуса // Материалы международной конференции "Дискретная оптимизация и исследование операций" (Новосибирск, 24-28 июня 2013 г.). – Новосибирск: Издательство Института математики, 2013. – С. 142.

 

73. Стецюк П.И. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Всероссийская молодежная школа-семинар "Дискретные модели и методы принятия решений": Материалы школы-семинара (г. Новосибирск, 21–23 июня 2013). – Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2013. – С. 142–153.

 

74. Стецюк П.И., Петрухин В.А., Бугров Н.В., Хрипко К.Ю. Метод эллипсоидов и условно-оптимальный маршрут // Міжнародна наукова конференція "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку", присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 року). – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 111–113.

 

75. Коваленко А.А., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Упаковка круговых цилиндров в цилиндрический контейнер с учетом специальных ограничений // Праці міжнародної наукової конференції "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL)", присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – C. 123.

 

76. Sergienko I., Shylo V., Stetsyuk P., Stoyan Yu., Romanova T. Computer technologies for placement and covering problems // Праці міжнародної наукової конференції "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL)", присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – C. 240.

 

77. Стецюк П.И. Квадратичная задача для максимального сингулярного числа // Праці міжнародної наукової конференції "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL)", присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – C. 255. 

 

78. Стецюк П.И. r-Алгоритмы: теория и практика // Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2013)" (20–22 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ). – C. 227–232.

 

79. Стецюк П.И., Нурминский Е.А., Соломон Д.И. Транспортная задача и ортогональное проектирование на линейные многообразия // Материалы V-ой международной научной конференции "Транспортные системы и логистика", Кишинэу, 11–13 декабря 2013 года. – Кишинэу: Эврика, 2013. – С. 251–263.

 

80. Стецюк П.И., Жидков В.А. О двух задачах оптимизации пропускных способностей дуг отказоустойчивой сети // Материалы V-ой международной научной конференции "Транспортные системы и логистика", Кишинэу, 11–13 декабря 2013 года. – Кишинэу: Эврика, 2013. – С. 300–309.

 

 

2012 рік

 

56. Стецюк П.И. О важных датах НДО и ЛП в 2012 году // Материалы международной конференции ''Математика, экономика, менеджмент: 100 лет со дня рождения Л. В. Канторовича". – СПб.: ООО ''ТАИС'', 2012. – С. 67–69.

 

57. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. Три центральные идеи Н. З. Шора  // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 3-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 19–23 марта 2012 г.). – Кишинэу: Эврика, 2012. – С. 468–475.

 

58. Стецюк П.И. Ускоренные по Шору модификации субградиентного метода Поляка // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 3-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 19–23 марта 2012 г.). – Кишинэу: Эврика, 2012. – С. 509–519.

 

59. Стецюк П.И. О решении системы линейных уравнений с двусторонними ограничениями на переменные // Алгебра и линейная оптимизация. Тезисы  международной конференции, посвященной 100-летию С.Н.Черникова. Екатеринбург, 14–19 мая 2012 года. – Екатеринбург: Изд-во ''УМЦ–УПИ'', 2012. – С. 155–157.

 

60. Стецюк П.И. Ускоренный по Шору субградиентный метод Поляка // Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы. Тезисы докладов международной конференции. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2012. – P. 157–160.

 

61. Stetsyuk P. Polyak's accelerated subgradient method  // 10th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, 5–7 Yuly 2012, Siauliai, Lithuania. – P. 53.

 

62. Pylypovskyi O., Koshlai L., Stetsyuk P. Model-driven DSS for economic reforms during transition // 10th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, 5–7 Yuly 2012, Siauliai, Lithuania. – P. 43.

 

63. Stetsyuk P. On one nonlinear optimization problem for Leontief models // 25th European Confrerence on Operational Reserch, 8–11 July 2012. Vilnius, Lithuania. – P. 141.

 

64. Pylypovskyi O., Koshlai L., Stetsyuk P. DSS for technological planning //  25th European Confrerence on Operational Reserch, 8–11 July 2012. Vilnius, Lithuania. – P. 98.

 

65. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Уcкоренный субградиентный метод Поляка // Моделирование, управление и устойчивость (MCS–2012): межд. конф.; Севастополь, 10–14 сентября 2012 г. / отв. ред. О.В. Анашкин; Таврический нац. ун-т имени В.И. Вернадского. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – С. 186–187.

 

66. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Об одном субградиентном методе с преобразованием пространства // Крымская Осенняя Математическая Школа (КРОМШ–2012). XXIII ежегодная международная конференция. Тезисы докладов. – Симферополь: издательство КНЦ НАНУ, 2012. – С. 65–66.

 

67. Лиховид А.П., Ляшко В.И., Стецюк П.И. Задача линейного программирования с булевыми переменными для оптимальной суточной загрузки энергосистемы // VI-а Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 1–6  жовтня 2012. Праці школи-семінару. – С. 129–130.

 

68. Стецюк П.И., Ивличев А.В. Тестовые эксперименты с r-алгоритмом для мегабайтных систем линейных уравнений с двухсторонними границами на переменные // VI-а Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 1–6  жовтня 2012. Праці школи-семінару. – С. 186–187.

 

69. Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Задача оптимальной кластеризации 2D-объектов в круговом контейнере // Матеріали X мiжнародної науково-практичної конференцiї "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2012)", Днiпропетровський нацiональний унiверситет, 21–23 листопада 2012р. – С. 225–226.

 

 

2007 – 2011 роки

 

29. Стецюк П.И. Об уточнении верхних оценок Н.З.Шора для числа независимости неориентированного графа // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования. № 11. Научное издание. – Екатеринбург: УрО РАН, 2007. – С. 80–81.

 

30. Стецюк П.И., Чумаков Б.М. О свойствах одной верхней оценки Н.З.Шора для взвешенного числа устойчивости графа // Праці міжнародного симпозіума "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXIII)". – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007. – С. 271–272.

 

31.  Стецюк П.И. Оценка Шора для взвешенного числа устойчивости $W_p$-совершенных графов // Материалы международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 19–21 марта 2008, Кишинэу, Академия транспорта, информатики и коммуникаций. – С. 112–121.

 

32. Stetsyuk P. On interesting properties of Shor's upper bounds for weighted stability number of a graph // Abstracts of International Conference "Discrete and Global Optimization" (July 31 – August 2, 2008, Yalta, Ukraine).

 

33. Lykhovyd O., Stetsyuk P. On numerical experiments with two LP-oriented upper bounds for the stability number of a graph // Abstracts of International Conference "Discrete and Global Optimization" (July 31 – August 2, 2008, Yalta, Ukraine).

 

34. Стецюк П.И., Пилиповский А.В. Математическая модель оптимальной загрузки мощностей энергосистемы с учетом их маневренности // Праці IV міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 159.

 

35. Стецюк П.И., Михалевич М.В., Пилиповский А.В. Применение методов негладкой оптимизации для планирования структурно-технологоических изменений // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції "Системний аналіз та інформаційні технології", 26–30 травня 2009 р. – НТТУ КПІ, Київ. – C. 137.

 

36. Стецюк П.И., Лиховид А.П., Пилиповский А.В. О решении одного класса оптимизационных задач нахождения нагрузок энергетических объектов с помощью NEOS-программ // Праці міжнародного симпозіуму "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXV)". – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – Т.2. – С. 350–354.

 

37. Стецюк П.И. Оценки Шора в квадратичных экстремальных задачах // Материалы международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 24–26 марта 2010, Кишинэу, Академия транспорта,  информатики и коммуникаций. – С. 19–25.

 

38. Stetsyuk P., Nurminski E. On a modification of ellipsoid method // Материалы международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 24–26 марта 2010, Кишинэу, Академия транспорта, информатики и коммуникаций. – С. 37–42.

 

39. Мица А.В., Стецюк П.И. Использование r-алгоритма для оптимизации трех оптических многослойных покрытий // Материалы международной научной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", 24–26 марта 2010, Кишинэу, Академия транспорта, информатики и коммуникаций. – С. 100–108.

 

40. Стецюк П.И. Оценки Н.З.Шора в квадратичных экстремальных задачах и их применение в комбинаторной оптимизации // Российская конференция "Дискретная оптимизация и исследование операций": Материалы конференции (Алтай, 27 июня – 3 июля 2010). – Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2010. – С. 60–64.

 

41. Koshlai L., Stetsyuk P. Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Structural Changes during Transition // 8th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Aveiro, Portugal, July 9–10, 2010. – P. 28.

 

42. Stetsyuk P., Koshlai L., Pylypovskyi O. Decision Support System for Planning Structural and Technological Changes // 8th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Aveiro, Portugal, July 9–10, 2010. – Р. 29.

 

43. П.И.Стецюк, Л.Б.Кошлай Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей Леонтьева // Крымская осенняя математическая школа симпозиум (КРОМШ), 18–29 сентября 2010 года. – Севастополь: КНЦ НАНУ, 2010. – С. 56.

 

44. Березовский О.А., Стецюк П.И. Задачи негладкой безусловной оптимизации для линейного и квадратичного классификаторов с максимальным зазором  // V-а Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010. Праці школи-семінару. – С. 15–16.

 

45. Золотых Н.Ю., Стецюк П.И. О внешней аппроксимации бинарного и булевого квадратичных многогранников // V-а Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010. Праці школи-семінару. – С. 103–104.

 

46. Стецюк П.И. Метод amsg2p для овражных выпуклых функций // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования. № 12. Научное издание. – Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – С. 57–58.

 

47. Koshlai L., Stetsyuk P. Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Economic Reforms during Transition // 82nd Annual Scientific Conference of the International Assosiation of Applied Mathematics and Mechanics, Graz University of Technology, Graz, Austria (April 18–21, 2011). – P. 350.

 

48. Бондаренко А.В., Кошлай Л.Б., Стецюк П.И. Об одной задаче нахождения оптимальной структуры спроса и добавленной стоимости // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Матеріали іі Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С. 26–27.

 

49. Стецюк П.И. Субградиентные методы с преобразованием пространства для минимизации овражных выпуклых функций // Международная конференция ''Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент и практика'', посвященная 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Яненко. Тезисы докладов. – Новосибирск, Академгородок, 2011. – C. 57.

 

50. Стецюк П.И. Релаксационный субградиентный метод минимизации овражных выпуклых функций // Проблемы теоретической кибернетики. Материалы XVI Международной конференции (Нижний Новгород, 20–25 июня 2011 г.) / Под ред. Ю.И.Журавлева. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2011. – C. 449–453.

 

51. П.И.Стецюк, Л.Б.Кошлай  Об одной оптимизационной задаче для моделей Леонтьева // ХХII ежегодная междунар. конферен. (KROMSH–2011), (Крым, Севастополь, 18–29 сентября 2011), КНЦ НАНУ, 2011. – С. 51.

 

52. Віділ А.Ю., Пилиповський О.В., Стецюк П.І. Паралельний алгоритм мультистарту на основі субградієнтного методу для розвязування системи нелінійних рівнянь // Праці міжнародної молодіжної математичної школи "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII)". – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2011. – С. 28–29.

 

53. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І., Стецюк П.І., Єгоров Ю. До розрахунку транзитних обсягів і ставок // PDMU–2011 (Алупка). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 61–62.

 

54. Nurminski E.A., Stetsyuk P.I. Nonsmooth optimization and projection problem // II International Conference "Optimization and Applications (OPTIMA–2011), Abstracts. – Petrovac, Montenegro, September 25 – October 2, 2011. – М.: Вычислительный центр им. А.А. Дородницина РАН, 2011. – С. 167–168.

 

55. Стецюк П. И. О спектральных свойствах матриц Леонтьева // Статистика. Моделирование. Оптимизация: сборник трудов Всероссийской конференции (Челябинск, 28 ноября – 3 декабря 2011 г.). – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – С. 173–178.

 

 

2001 – 2006 роки

 

12. Pardalos P., Butenko S., Sergienko I.V., Shylo V.P., Stetsyuk P.I. Approximate and Exact Algorithms for Determination of a Maximum Independent Set // Thesis of WISTCIS Kick-Off Conference "Teleworking in Research, Medicine and Business" (April 19–21, 2001, Kiev, Ukraine). – P. 18.

 

13. Butenko S., Pardalos P.M., Sergienko I.V., Shylo V., Stetsyuk P. Approximate and Exact Algorithms for the Maximum Independent Set // "MaxClique '01" Conference, University of Klagenfurt, Austria, May 31 – June 2, 2001.

 

14. Стецюк П.И. Об ускорении сходимости методов эллипсоидов // Труды XII Байкальской международной конференции (Иркутск, Байкал, 24 июня – 1 июля 2001 г.). Том 1. Математическое программирование. – Иркутск, 2001. – С. 61–66.

 

15. Shor N.Z. and Stetsyuk P.I Dual Solution of Quadratic-Type Problems by r-algorithm (subroutine DSQTPr) // Abstracts of Second International Workshop ''Recent Advances in Non-Differentiable Optimization'' (October 1–4, 2001, Kyiv, Ukraine). – P. 36.

 

16. Shylo V.P. and Stetsyuk P.I. Using GES and r-algorithm for Solving Multidimensional Knapsak Problems // Abstracts of Second International Workshop ''Recent Advances in Non-Differentiable Optimization'' (October 1–4, 2001, Kyiv, Ukraine). – P. 38.

 

17. Шор Н.З., Стецюк П.И., Лейбович М.М. К выбору метода оценки параметров линейной модели // Матеріали IX-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука (16–19 травня 2002 р., Київ). – К.: НТТУ "КПІ". – 2002. – С. 399.

 

18. Stetsyuk P.I. On one interesting ellipsoid // Международная конференция, посвященная 65-летию со дня рождения Б.Н.Пшеничного. Тезисы докладов. – Киев: Издательство НТТУ "КПИ", 2002. – С. 53–54.

 

19. Стецюк П.І. Про одну модифікацію методу еліпсоїдів // Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 7–12 жовтня 2002. Праці школи семінару. – С. 64.

 

20. Стецюк П.И., Буханцов Д.М. К ускорению метода эллипсоидов с помощью использования шарового слоя // Збірка тез міжнародної конференції "Обчислювальна та прикладна математика" присвяченої 80-річчю академіка І.І. Ляшка (9.09.–10.09.2002) –Київ, 2002 – С. 94.

 

21. Стецюк П.И. Модификация метода эллипсоидов // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования. № 10. Научное издание. – Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – С. 216–217.

 

22. Стецюк П.И., Буханцов Д.М. Нахождение квадратичных функций Ляпунова для наилучших оценок решения линейной системы // Міжнародна наукова конференція "ШОСТІ БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ", м.Чернівці, Україна, 26–30 серпня 2003 р.

 

23. Goldengorin B., Kuz'menko V., Stetsyuk P., Tso M. Pricing by an Allocation Model with Different Types of Discount // Book of Abstracts, (CO 2004, 28–31 March 2004). – Lancaster University, Lankaster, UK. – P. 31.

 

24. Шор Н.З., Стецюк П.И., Березовский О.А Нахождение оценок глобального экстремума в задачах на многообразии Штиффеля // Автоматика–2004. Материалы 11-й международной конференции по автоматическому управлению, 27–30 сентября 2004, Национальный университет пищевых технологий. – Киев, 2004. – Т. 1. – С. 47.

 

25. Стецюк П.І., Міца О.В. До використання методів першого порядку в задачах оптимізації багатошарових оптичних плівок // II-а Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р. Праці школи-семінару. – С. 88.

 

26. Shor N. and Stetsyuk P. Quadratic-type models and upper bounds for the problems of finding the maximum weighted independent set in graphs // Conference on Systems Analysis, Data Mining and Optimization in Biomedicine, February 2–4, 2005, University of Florida, Gainesville, FL.

 

27. Stetsyuk P.I., Bardadym T.O. The Use of Odd Sets of Variables to Improve Bounds in Boolean Quadratic Problems // Abstracts of International Conference in Honor of the 70th Birthday of Academician I.V.Sergienko "Applied Optimization and Metaheuristic Innovations" (July 19–21, 2006, Yalta, Ukraine).

 

28. Міца О.В., Стецюк П.І. Дослідження оптимізації спектральних характеристик семишарового оптичного покриття з чергуючимися шарами // III-а Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р. Праці школи-семінару. – С. 73–74.

 

 

1982 – 2000 роки

 

1. Юн Г.Н., Андрусенко С.К., Стецюк П.И., Дрюченков В.С. Опыт применения экономико-математического моделирования при обосновании уровня лимитных цен на новые воздушные суда ГА // В сб. ''Проблемы исследования перспектив гражданской авиации'' – М: ГосНИИ ГА, 1982.

 

2. Андрусенко С.К., Ивличев В.П., Стецюк П.И. и др. ''ПЕГАС'' – проблемно-ориентированная система перспективного планирования // IV Всесоюзная конференция ''Диалог человек–ЭВМ''. Тезисы докладов. –  Киев, 1985.

 

3. Нурминский Е.А., Стецюк П.И. Вопросы реализации полиномиального алгоритма ЛП // Девятый всесоюзный симпозиум "Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования" (г. Минск, 23 февраля – 3 марта 1986 г.). Краткие тезисы докладов. – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1986. – C. 158–159.

 

4. Стецюк П.И. Простые границы в полиномиальном алгоритме ЛП // Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования. 10-й Всесоюзн. симп. (г. Нарва-Йыэссуу). Краткие тез. докл. – М: ЦЭМИ АН СССР, 1988.

 

5. Ивличев В.П., Лефтеров А.В., Стецюк П.И. Об опыте создания системы поддержки и принятия решений ''АНАЛИЗ''// Диалоговая оптимизация планово-управленческих решений и проблемы внедрения ее в практику. Тезисы докладов научно-практического семинара, 3–5 октября 1989 г. – Киев: Общество ''Знание'' Украинской ССР, 1989. – С. 32–34.

 

6. Стецюк П.И. Об одном алгоритме ЛП // Краткие тезисы докладов. Одиннадцатая всесоюзная школа "Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования" (г. Кострома, 21 – 29 мая 1990 г.). – Москва, 1990. –  C. 77–78.

 

7. Шор Н.З., Стецюк П.И. Использование r-алгоритма в задачах полуопределенного программирования // Працi мiжнародної конференцiї "Питання оптимiзацiї обчислень"  (6–8 жовтня 1997 р., м. Київ). – C. 330–335.

 

8. Bardadym T.A., Shor N.Z., Knopov P.S., Likhovid A.P., Stetsyuk P.I. On the Use of Nonsmooth Optimization Methods in Statistics  and Stochastic Programming // Thesis of 16-th International Symposium on Mathematical Programming, Lausanne, 1997.

 

9. Bardadym T.A., Shor N.Z., Zhurbenko N.G., Likhovid A.P., Stetsyuk P.I.Solver for Linear Two-Stage Fixed Recourse Problems // Thesis of OR98 International Conference on Operations Research, Zurich, 1998. – P. 65–66.

 

10. Шор Н.З., Стецюк П.И., Крылов С.В. Программы нахождения оптимальных по объему эллипсоидов, описанных вокруг набора точек // Thesis of International Conference "Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation" (May 25–29, 1999, Kyiv). – P. 62.

 

11. Stetsyuk P. Method FEG2P1 to Find e-Solutions of Convex Inequalities // Thesis of U.S.–Ukrainian Workshop "Recent Advances in Non-Differentiable Optimization" (May 15–18, 2000, Kyiv, Ukraine). – P. 36.

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні